Vergoedingen en
Formele zaken

Massage praktijk valt onder de beroepsvereniging NVST en de koepelorganisatie RBCZ deze beide instanties waarborgen mij als praktijkhouder dat ik aan de nodige kennis en desbetreffende wetgeving voldoe en nastreef.

Waardoor ik de kwalificaties bezit, die de mogelijkheid geeft om voor vergoeding in aanmerking te komen binnen de zorgverzekering. Hierbij dien je een aanvullend parket in ogenschouw te nemen. Vergoedingen  verschillen per verzekering en u  bent zelf verantwoordelijk om dit binnen je eigen clausule van je verzekering na te zoeken.

De praktijkinformatie

Massagepraktijk De Nieuwe Tijd is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  37153511. 

Het BTW nummer van de praktijk is: NL002131446B70. De praktijk dient aan diverse wetgeving te voldoen. 

 

 

Wetgeving De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) Massagepraktijk De Nieuwe Tijd valt onder de Wkkgz en is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is. Voor Klacht- en tuchtrecht, zie hierbeneden. Voor meer informatie over de Wkkgz zie; verder 

Wet WGBO. In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen: de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren.  In overeenstemming met de WGBO zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Dossier en geheimhouding Massage praktijk De Nieuwe Tijd staat geregistreerd bij het College Persoonsbescherming. Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig opberg zodat deze niet door anderen gezien kunnen worden. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens. De cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen dossier.  

AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Voor de privacyverklaring zie hieronder.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

 

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen; ook u als aanbieder van complementaire / alternatieve zorg. Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door u geleverde zorg. Ook verplicht de wet de zorgaanbieder om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Deze informatiefolder biedt een overzicht van alle wettelijke bepalingen die voor u relevant zijn. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers.

U heeft een klacht

Wat vervelend dat u een klacht heeft, hierover ga ik graag met u in gesprek om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Mocht dit gesprek voor u niet het gewenste resultaat hebben dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging  en zij zullen u met de klachtenfunctionaris van Quasir in contact brengen. Of u kunt rechtstreeks  contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u begeleiden in het proces van de klachtafhandeling. Indien dit ook voor u niet de gewenste uitkomst heeft, kunt u uw klacht aan de geschillencommissie Zorggeschil voorleggen. De klachtenfunctionaris van Quasir kan u daarbij ondersteunen.

Het stappenplan bij een klacht:

 1. ga het gesprek aan met uw therapeut;
 2. indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen:
 • mail        : bemiddeling@quasir.nlt.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling
 • telefoon  : 085-4874012
 • post        : Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel;
 1. indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de klachtenfunctionaris.

Wet WGBO

Op 4 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt” als hamerstuk afgedaan. Wat zijn op hoofdlijnen de belangrijkste wijzigingen:

 1. Verduidelijking informatieplicht: samen beslissen

Uitgangspunt is dat de patiënt voor het uitvoeren van geneeskundige behandelingen, behoudens uitzonderingen, de hulpverlener daartoe toestemming geeft (art. 7:450 BW/WGBO). De patiënt moet daarbij goed geïnformeerd worden. Daarom is in de WGBO de informatieplicht voor de hulpverlener opgenomen (art. 7:448 BW/WGBO). De informatieplicht en de toestemmingsvereiste worden ook wel informed consent genoemd.

 1. Inzagerecht nabestaanden in medisch dossier. Er wordt een regeling opgenomen voor het inzagerecht voor nabestaanden en voormalige vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten (art. 7:458a BW/WGBO). Het doel van die regeling is duidelijkheid te creëren voor zowel hulpverleners als nabestaanden en tegemoet te komen aan de behoefte van nabestaanden om het medisch dossier in te zien.
 2. Bewaartermijn medisch dossier 20 jaar De bewaarregeling wordt geactualiseerd. De bewaartermijn van het medisch dossier wordt van 15 jaar naar 20 jaar verlengd. Na die 20 jaar moeten de gegevens in beginsel vernietigd worden.

UW PRIVACY (AVG)

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, Shiatsu therapie of voetreflex therapie
 • de kosten van het consult
De Nieuwe Tijd